کارواش تمام اتوماتیک
Zondaکارواش تمام اتوماتیک Zonda
قابلیت شستشوی خودرو در 5 دقیقه
مصرف آب 80 تا 90 لیتر برای هر خودرو
ساخت شرکت:Zonda