خط معاینه فنی Zondaخط معاینه فنی Zonda
تست سه گانه سیستم تعلیق,کمک و لقی
امکان پرینتر داده ها