شاسی کش Zondaشاسی کش Zonda
دارای 2 کشنده 10 تن
گردش 360درجه کشنده ها
ظرفیت جک 3.5 تن
ساخت شرکت:Zonda